Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Keusahawanan Islam:Perspektif dan Alternatif

by Shuhairimi Abdullah & Ku Halim Ku Ariffin

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - Islam

Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara yang asing untuk diperbincangkan secara teori dan praktikal. Umumnya, buku ini memerihalkan keusahawanan Islam, iaitu konsep, amalan, budaya keusahawanan dan isu-isu semasa berkaitan dunia keusahawanan secara kritis. Perbincangan juga difokuskan kepada falsafah keusahawanan yang digagaskan oleh Islam dan perbincangan para sarjana berkaitan dengannya. Penulisan ini cenderung membincangkan isu-isu dan realiti yang dihadapi oleh usahawan yang didorong oleh dogma keagamaan ataupun kebenaran keusahawanan Islam.

Please login to borrow the book.